Algemene Voorwaarden voor Aanbieders

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Educata B.V., kantoorhoudende op de Oude Parklaan 111, (1901 ZZ) te Castricum, (Kamer van Koophandel Handelsregisternummer 80817750) die gelden voor het afnemen van Diensten en het gebruik van het Platform door Aanbieders zoals hieronder gedefinieerd.
Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.
Versie 2.2: 26 maart 2024

 

1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:


Aanbieder​: de organisatie (met een Kamer van Koophandel Handelsregisternummer) die onder eigen naam Producten aanbiedt aan Gebruikers en met Educata een Overeenkomst sluit voor het gebruik van het Platform en voor het afnemen van één of meer Diensten.


Aanbiederpagina:​ de ruimte op het Platform waarop informatie over de eigen organisatie en het Productaanbod zichtbaar en toegankelijk is voor Gebruikers van het Platform.

 

Aanbiederdeel: de ruimte op het Platform met informatie voor Aanbieders over het Platform en de Diensten, en met antwoorden op veel gestelde vragen en nieuwsberichten.

 

Algemene Voorwaarden​: deze algemene voorwaarden van Educata, die een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

 

Annulering: de​ ​herroeping van een Inschrijving door Gebruiker via de Site.

 

Annuleringsvoorwaarden: voorwaarden die betrekking hebben op de Annulering van de Inschrijving voor een Product.

 

Content​: alle informatie, gegevens of bestanden die de Aanbieder via het Platform ter beschikking stelt, waaronder – maar niet beperkt tot – organisatie-informatie en het Productaanbod.

 

Consument: een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

 

Clicks (of: Kliks): het door een Gebruiker doorklikken op een link of Promotiemogelijkheid die leidt tot de website van de Aanbieder, een Product-/Detailpagina van de Aanbieder of contactgegevens van de Aanbieder.

 

Databank​: de door Educata aangelegde verzameling van de Aanbiederpagina’s, Product-/Detailpagina’s en andere Content die openbaar gemaakt wordt via het Platform.

 

Dienst:​ één of meer diensten van Educata die middels Mijn Plaatsingen door de Aanbieder worden afgenomen en die onder de Overeenkomst vallen, waaronder – maar niet beperkt tot – Inschrijvingen (standaard afspraak), Leads (optioneel in te stellen), Clicks (optioneel in te stellen), Promotie- en Logoblokken (optioneel in te stellen).  

 

Educata: Educata B.V.

 

Gebruiker:​ iedere bezoeker van het Platform (zowel de Consument als de Zakelijke gebruiker) die op het Platform kan overgaan tot (onder meer) het aanmaken van een account, het opvragen van een informatiebrochure, het stellen van een vraag, het aanmaken van een account of het verrichten van een Inschrijving.

 

Intellectuele Eigendomsrechten​: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

 

Inschrijving: de aankoop door een Gebruiker van een Product via het Platform, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

 

Leads: de mogelijkheid dat Gebruikers op de Product-/Detailpagina op het Platform informatie van de Aanbieder kunnen aanvragen (via een op het Platform te downloaden brochure of een in te vullen contactformulier), waarna de Aanbieder de contactgegevens van de Gebruiker ontvangt.

 

Overeenkomst:​ de Educata Self Service Raamovereenkomst tot gebruik van de Diensten. De Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel hiervan.

 

Overeenkomst op afstand:​ De Overeenkomst gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of email, die een consumentenkoop is.

 

Mijn Plaatsingen:​ de besloten, persoonlijke administratiepagina van de Aanbieder op het Platform, toegankelijk via http://aanbieders.opleidingvinden.nl door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. In de Mijn Plaatsingen kunnen (beheer)handelingen worden uitgevoerd door de Mijn Plaatsingen-gebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – het plaatsen, aanvullen en/of wijzigen van de Aanbiederpagina, Product-/Detailpagina en het Productaanbod, kunnen de afgenomen Diensten worden gewijzigd en/of opgezegd en kunnen nadere Diensten worden afgenomen.

 

Mijn Plaatsingen-gebruiker: een persoon, met uitzondering van werknemers van Educata, die middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft tot Mijn Plaatsingen.

 

Partij:​ een partij (de Aanbieder en/of Educata) bij deze Algemene Voorwaarden.

 

Platform:​ alle Sites en alle onderliggende pagina’s, inclusief alle Aanbiederpagina’s en Product-/Detailpagina’s.

 

Plaatsing: een Aanbieder kan op het Platform in een Plaatsingscategorie één of meer plaatsingen die ieder betrekking hebben op één Product publiceren of depubliceren.

 

Plaatsingscategorieën: Op de homepage van een Site zijn tegels opgenomen zoals ‘Opleidingen’. Dit noemen we ook wel de Plaatsingscategorieën waar je als Aanbieder één of meer Plaatsingen kan doen. Om te kunnen plaatsen in een Plaatsingscategorie gelden bepaalde plaatsingsvoorwaarden.

 

Productaanbod: de omschrijving, prijs, voorwaarden en overige informatie betreffende Producten die door de Aanbieder worden aangeboden.

 

Producten:​ de door de Aanbieder aangeboden leerproducten en/of diensten, waaronder begrepen – maar niet tot beperkt tot – opleidingen, trainingen en/of cursussen en bijbehorende materialen en informatie.

 

Product-/Detailpagina: de ruimte op het Platform waar Gebruikers informatie kunnen aanvragen en waar Gebruikers zich eventueel kunnen inschrijven voor Producten van de Aanbieder.

 

Promotieblokken en Logoblokken: een uiting waarmee Aanbieder zijn Productaanbod op het Platform kan promoten.

 

Site: een door of aan Educata beheerde website zoals – maar niet beperkt tot de publieke website Opleidingvinden.nl, en maatwerk-opleidingenwebsites voor werkgevers/sectoren met een selectie van Producten.

 

Vergoeding: het bedrag dat Educata factureert aan Aanbieder voor afgenomen Diensten.

 

View: Het op het scherm tonen van een Promotie- of Logoblok van Aanbieder aan Gebruikers.

 

Zakelijke gebruiker: een bezoeker die werkzaam is bij een werkgever en waarbij de betreffende werkgever de kosten voor het Product betaalt als de gebruiker zich inschrijft.


2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Educata en ieder gebruik van de Diensten van Educata en het gebruik van het Platform.
2.2 Educata behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Aanbieder per elektronische nieuwsbrief. Indien de Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen via support@opleidingvinden.nl. Indien de Aanbieder op het Platform een nieuw Productaanbod plaatst na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Aanbieder daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.
2.3 De Aanbieder is niet gerechtigd de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Educata is gerechtigd haar rechten en/of plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, dan wel een derde in te schakelen bij de uitvoering daarvan.

2.4 Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Educata zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle door Educata gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Educata behoudt zich het recht voor een opdracht van de Aanbieder zonder opgave van redenen te weigeren.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door (digitale) ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen.
3.3 Alle door Educata verstrekte informatie met betrekking tot (de werking van) haar Diensten en Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, kwaliteit en functionaliteit, is naar beste weten verstrekt. De informatie verschaft en verzameld in Mijn Plaatsingen is leidend. Educata is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die in het kader van de Overeenkomst door de Aanbieder wordt verkregen.


4. Diensten en Mijn Plaatsingen
4.1 De Dienst Inschrijvingen wordt standaard afgenomen bij het publiceren van een plaatsing. Afhankelijk van de door de Aanbieder gekozen optionele Diensten, kan hij deze tegen betaling afnemen. De verschillende Diensten en bijbehorende voorwaarden en prijzen zijn vermeld in Mijn Plaatsingen en/of het Aanbiederdeel van het Platform.
4.2 Educata zal de Aanbieder gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot Mijn Plaatsingen verschaffen. De Aanbieder zal één of meerdere Mijn Plaatsingen-gebruikers aanwijzen die toegang tot Mijn Plaatsingen hebben. De Aanbieder is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van Mijn Plaatsingen worden verricht.
4.3 Het is Mijn Plaatsingen-gebruikers niet toegestaan om een gebruikersaccount aan te maken met een algemeen e-mailadres. Elke gebruikersaccount dient gekoppeld te zijn aan een persoonlijk e-mailadres.
4.4 De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de aan hem verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord. Het is de Aanbieder niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of over te dragen, anders dan aan Mijn Plaatsingen-gebruikers. De Aanbieder dient Educata op de hoogte te stellen als de Aanbieder een vermoeden heeft dat een gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.
4.5 Educata mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt als de Aanbieder ook daadwerkelijk de aanbieder van het betreffende Productaanbod is. De Aanbieder is aansprakelijk voor al het gebruik – al dan niet door derden – dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van Mijn Plaatsingen wordt gemaakt, alsmede voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Mijn Plaatsingen door derden.
4.6 In Mijn Plaatsingen dient de Aanbieder de Aanbiederpagina en plaatsingen (aan) te vullen, te wijzigen en/of (deels) te verwijderen of te (de)publiceren, onder meer ten aanzien van de organisatie-informatie en het Productaanbod van de Aanbieder.
4.7 In Mijn Plaatsingen kan de Aanbieder bij Educata verschillende Diensten afnemen, wijzigen en/of opzeggen. Per Dienst staan de voorwaarden waaronder Educata die Dienst aanbiedt aangegeven in Mijn Plaatsingen en/of het Aanbiederdeel van het Platform.
4.8 De Aanbieder kan de Dienst afnemen door het betreffende proces in Mijn Plaatsingen te volgen. Tevens kan de Aanbieder rechtstreeks contact opnemen met Educata om bepaalde Diensten te verzoeken of af te sluiten.
4.9 Het staat de Aanbieder vrij de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen met inachtneming van één (1) dag opzegtermijn, tenzij op het Platform en/of in Mijn Plaatsingen nadrukkelijk anders is bepaald en/of Partijen voor één of meer Diensten nadrukkelijk een specifieke termijn zijn overeengekomen.
4.10 Educata verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van Aanbieder om toegang tot Mijn Plaatsingen te verlenen en te informeren over aan Educata gerelateerd nieuws en ontwikkelingen. Aanbieder kan te allen tijde zijn rechten uit hoofde van de AVG inroepen. Educata verplicht zich passende maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van Aanbieder adequaat te beveiligen.


5. Gebruiksvoorwaarden van de Diensten
5.1 Educata is vrij om door Aanbieder aangeboden Producten op een Site van Educata door te plaatsen op andere Sites van Educata.
5.2 Bij menuoptie Aanbiederpagina in Mijn Plaatsingen vult de Aanbieder de Aanbiederpagina met relevante Content, zoals bedrijfsinformatie. Bij menuoptie Plaatsingen in Mijn Plaatsingen vult de Aanbieder de Product-/Detailpagina’s oftewel het Productaanbod. Educata stelt in Mijn Plaatsingen richtlijnen en/of geeft aanwijzingen ten aanzien van de Content. De Aanbieder is gehouden deze richtlijnen en/of aanwijzingen te volgen.
5.3 De Aanbieder is verplicht alle relevante organisatie-informatie te verstrekken en het Productaanbod naar volledigheid en naar waarheid te omschrijven en te allen tijde up-to-date te houden:
(a) De Aanbieder is verplicht de prijzen, verplichte kosten indien van toepassing, waaronder – maar niet beperkt tot – lunchkosten, boeken, inschrijfkosten, en overige essentiële informatie voor de aangeboden Producten volledig te vermelden, inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
(b) Alle niet verplichte kosten, bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - een optionele overnachting of lesmateriaal dat ook elders gekocht kan worden, dienen door Aanbieder te worden vermeld op de daartoe door Educata aangewezen ruimte.
(c) Aanbieder dient alle BTW-tarieven en varianten te vermelden, opdat alle verschillende Gebruikers, waaronder particulieren, bedrijven, organisaties in binnen- en buitenland de voor hen geldende prijzen kunnen zien.
(d) Aanbieder gebruikt voor (de Dienst Clicks) alleen URL’s naar de eigen website.
(e) Aanbieder houdt zich bij het plaatsen van Productaanbod aan de plaatsingsvoorwaarden per plaatsingscategorie:

5.4 Om op het Platform te kunnen plaatsen in de Plaatsingscategorie 'Opleidingen' te kunnen plaatsen:
(a) beschikt Aanbieder over een geldig kwaliteitskeurmerk van NRTO of CEDEO (al uw opleidingen mag u dan invoegen).
(b) of hebben de betreffende opleidingen die de Aanbieder plaatst een geldige erkenning van OCW, CPION of NLQF, of hebben een geldig kwaliteitskeurmerk van een erkennende brancheorganisatie die te vinden is op: https://aanbieders.opleidingvinden.nl/lijst-van-erkennende-brancheorganisaties.

5.5 De Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Aanbieder- en Product-/Detailpagina pagina en zal zich opstellen en gedragen als een zorgvuldige en verantwoordelijke Aanbieder. Als ongeoorloofd gebruik zal in elk geval aangemerkt worden - maar niet beperkt tot - het doorverwijzen naar de website van de Aanbieder, dan wel het verstrekken van enige andere contactgegevens, zowel in het Productaanbod als op de Aanbiederpagina. Ook het combineren van verschillende plaatsingen in 1 plaatsing, het plaatsen van of verwijzen naar opleidingsabonnementen, en het meer dan 1 keer plaatsen van hetzelfde Product is niet toegestaan.
5.6 De Aanbieder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van haar Content.
5.7 Educata is niet verantwoordelijk voor de Content die door of ten behoeve van de Aanbieder – al dan niet middels de Aanbiederpagina – openbaar wordt gemaakt en controleert deze ook niet op juistheid en/of volledigheid.
5.8 De Aanbieder staat ervoor in dat alle Content, die – al dan niet middels de Aanbiederpagina of Product-/Detailpagina – openbaar wordt gemaakt:
(a) juist, volledig en actueel is (als er geen startdata meer in de toekomst liggen dan wordt een Plaatsing automatisch gedepubliceerd waarvan automatisch melding wordt gedaan aan de Aanbieder);

(b) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;

(c) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat;

(d) op geen enkele wijze misleidend is voor Gebruikers;
(e) geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten of de persoonlijke levenssfeer van Educata en/of derden; en
(f) niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Educata.
5.9 Educata behoudt zich het recht voor Content te weigeren, aan te passen of te verwijderen, de toegang van de Aanbieder tot Mijn Plaatsingen te blokkeren en/of de Aanbiederpagina en Product-/Detailpagina voor Gebruikers of derden te blokkeren, wanneer de Aanbieder in strijd met de bepalingen uit artikel 5.8 handelt. Als Educata hiertoe overgaat, leidt dit niet tot enig recht van de Aanbieder op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Educata. Als Educata gebruik maakt van haar rechten, deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via support@opleidingvinden.nl. Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.

5.10 Aanbieder is vrij om de prijzen te bepalen. De maximumprijs van het aangeboden Product mag in ieder geval niet hoger zijn dan de maximumprijs van het aangeboden Product op de eigen website van de Aanbieder gedurende de periode dat het Product wordt aangeboden op het Platform.
5.11 De rangschikking van de zoekresultaten op het Platform wordt bepaald door algoritmes. Informatie over de algoritmes is beschikbaar op Mijn Plaatsingen.

 

6. Inschrijvingen
6.1 De Inschrijvingen worden via e-mail aan de Aanbieder geleverd.
6.2 Educata stuurt voor en namens de Aanbieder een automatisch gegenereerde bevestigingsmail.
Vanaf het moment dat er een Inschrijving wordt gedaan, heeft Educata ten opzichte van de levering, uitvoering en betaling van het door de Afnemer dan wel Gebruiker aangeschafte Product in de relatie tussen de Aanbieder en de Afnemer of Gebruiker verder geen rol.
6.3 Voor alle Inschrijvingen geldt dat Gebruiker, en niet Educata, verantwoordelijk is voor de (tijdige) betaling van de factuur van Aanbieder. Betaling door de Gebruiker aan Aanbieder heeft geen relatie met de door Aanbieder te betalen Vergoeding.


7. Beschikbaarheid en eigenschappen
7.1 De Aanbieder aanvaardt dat Educata het Platform en de Diensten aanbiedt op basis van een inspanningsverplichting en dat het Platform en de Dienst(en) alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Educata sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
7.2 Educata garandeert niet dat de Aanbieder- en Product-/Detailpagina’s te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Educata behoudt zich het recht voor (i) Mijn Plaatsingen, de Aanbieder- en Product-/Detailpagina’s en/of het Platform onaangekondigd te blokkeren of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van (de programmatuur van) de Mijn Plaatsingen, de Aanbieder-, Product-/Detailpagina’s en/of het Platform en (ii) onderdelen van Mijn Plaatsingen, de Aanbieder-, Product-/Detailpagina en/of de Site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
7.3 De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder een internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform en de Dienst(en).
7.4 Omdat (de programmatuur van) Mijn Plaatsingen, de Aanbieder-, Product-/Detailpagina en het Platform bestemd zijn voor gebruik door meerdere Aanbieders, erkent en aanvaardt de Aanbieder dat het niet mogelijk is om ten behoeve van specifieke Aanbieders aanpassingen of verbeteringen door te voeren of daarvan af te zien.
7.5 Educata is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn Plaatsingen, de Aanbieder-, Product-/Detailpagina’s en/of het Platform, ongeacht de oorzaak daarvan.


8. Vergoeding en betaling afname Dienst door Aanbieder
8.1 Voor iedere Dienst die door de Aanbieder binnen het kader van deze Overeenkomst wordt afgenomen bij Educata gelden telkens de tarieven die door Educata op het moment van afsluiten worden gehanteerd en aangegeven binnen Mijn Plaatsingen, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
8.2 Betaling geschiedt per automatische incasso, tenzij Partijen anders overeenkomen.
8.3 Educata behoudt zich het recht voor de tarieven voor één of meer Diensten te wijzigen. De Aanbieder zal hierover worden geïnformeerd. In dat geval staat het de Aanbieder vrij de Overeenkomst voor wat betreft die Diensten te beëindigen en de betreffende Diensten al dan niet tegen betaling van de herziene prijs opnieuw af te nemen.
8.4 Alle tarieven zijn in Euro, exclusief BTW en worden steeds maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.5 De Aanbieder is gehouden facturen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Aanbieder is niet gerechtigd enige korting toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Aanbieder is uitgesloten.
8.6 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de Aanbieder in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Educata op de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar. De Aanbieder is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.
8.7 Het staat Educata vrij de dienstverlening aan de Aanbieder en/of de toegang tot Mijn Plaatsingen op te schorten of (tijdelijk) te beperken, indien de Aanbieder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Als Educata hiertoe overgaat, deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via support@opleidingvinden.nl. Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.
8.8 Indien Educata besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Aanbieder. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 250,- exclusief BTW.


9. Herroeping
9.1 De Gebruiker, indien Consument, heeft het recht de Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na de dag dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
9.2 De Gebruiker maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze periode de Overeenkomst op afstand te annuleren ​op de op het Platform vermelde wijze​, of per e-mail of per post een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst op afstand ontbonden moet worden. De Gebruiker en de Aanbieder ontvangen – na een beroep op het herroepingsrecht zoals hiervoor omschreven – onverwijld een ontvangstbevestiging van Educata. Aanbieder restitueert eventueel betaalde gelden zo spoedig mogelijk aan Consument, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op afstand. Educata restitueert 100% van de Vergoeding aan Aanbieder.
9.3 Het herroepingsrecht is uitgesloten bij een Overeenkomst op afstand, na nakoming van de Overeenkomst op afstand, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Gebruiker en de Gebruiker aan de Aanbieder heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de Overeenkomst op afstand is nagekomen.
9.4 Verder is uitgesloten van herroepingsrecht: de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (zoals e-learnings), voor zover de nakoming door de Aanbieder is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker en de Gebruiker heeft verklaard aan de Aanbieder dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

10. Annulering van de Inschrijving 
10.1 Bij Annulering van de Inschrijving voor een opleiding door Gebruiker gelden de Algemene Voorwaarden van Aanbieder, zoals die op het moment van aankoop op het Platform zichtbaar waren en geaccepteerd zijn door Gebruiker, en die Aanbieder zelf heeft ingevoegd op het Platform.  
10.2 Als het initiatief van de Annulering ligt bij de Gebruiker zelf en de oorzaak voor de annulering niet te wijten is aan de Aanbieder zoals bedoeld in artikel 10.3 dan kan alleen de Gebruiker zelf annuleren bij Educata. Dit kan Gebruiker doen door een reply op de inschrijvingsbevestigingsmail die Gebruiker na inschrijving van het Platform ontvangen heeft met de melding dat Gebruiker de Inschrijving (op eigen initiatief) wil annuleren. Een Annulering op andere wijze wordt door Educata niet in behandeling genomen. Verder zijn dan de volgende artikelen van toepassing:
(a) Bij een Annulering voor start van een opleiding door een Gebruiker hanteert Educata hetzelfde percentage voor de Vergoeding als de Aanbieder heeft opgenomen in de eigen annuleringsvoorwaarden op het Platform. Kan de Aanbieder gezien de datum waarop de Gebruiker annuleert en gezien de eigen annuleringsvoorwaarden bijvoorbeeld 50% van het lesgeld aan annuleringskosten in rekening brengen bij de Gebruiker, dan brengt Educata ook 50% van de Vergoeding in rekening bij de Aanbieder, ongeacht of de Aanbieder de annuleringskosten in rekening brengt bij de Gebruiker. Met eventuele maximumbedragen die door de Aanbieder in de eigen annuleringsvoorwaarden zijn opgenomen, kan Educata geen rekening houden. 
(b) Een annulering van de Inschrijving bij Educata gaat altijd samen met een annulering van de Inschrijving bij Aanbieder. Een Inschrijving via Educata die is geannuleerd, wordt geacht te zijn of te worden geannuleerd bij Aanbieder tenzij de Annulering wordt herroepen zoals beschreven in artikel 10.2.d 1/m 10.2.g. 
(c) Indien er niet is voldaan aan het samengaan van annulering bij Educata en bij Aanbieder, zoals gesteld in artikel 10.2.2, dan blijft 100% van de Vergoeding van toepassing, ook als (een deel van) de Vergoeding al is gerestitueerd.  
(d) De Gebruiker en de Aanbieder ontvangen – na een annulering zoals in artikel 10.2 omschreven – onverwijld een ontvangstbevestiging van Educata. De Aanbieder annuleert de inschrijving, tenzij Aanbieder na desgewenst contact met Gebruiker alsnog tot een andere oplossing is gekomen, waarbij van definitieve annulering geen sprake is. Dit is bijvoorbeeld bij doorplaatsing naar een andere groep, datum of opleiding. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van Aanbieder om Educata direct op de hoogte te stellen dat Gebruiker de Annulering herroept.  
(e) Indien Gebruiker eerst contact opneemt met Aanbieder en aangeeft de Inschrijving te willen annuleren, onderzoekt Aanbieder grondig de mogelijkheden voor doorplaatsing met de Gebruiker voordat Aanbieder de Gebruiker vraagt te annuleren bij Educata. Indien er een mogelijkheid is voor doorplaatsing, ook al is een nieuwe startdatum nog onbekend of nog niet geaccepteerd door Gebruiker, dan laat de Aanbieder de inschrijving bij Educata (nog) niet annuleren. Zolang de mogelijkheid op doorplaatsing bestaat, blijft de Vergoeding 100%.   
(f) Als een Deelnemer opnieuw bij Aanbieder wordt ingeschreven, ongeacht via welke manier of intermediair, na een eerdere Annulering bij Educata voor dezelfde opleiding, dan staat dit gelijk aan het herroepen van de Annulering en heeft Educata recht op 100% van de Vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van Aanbieder om Educata hiervan op de hoogte stellen.  
(g) Bij doorplaatsing en hernieuwde inschrijving zoals bedoeld in artikel 10.2.d t/m 10.2.f blijft de oorspronkelijke Vergoeding van toepassing, ongeacht of de basis voor het berekenen van de Vergoeding hoger of lager is.  
(h) De Aanbieder restitueert bij Annulering van de Inschrijving eventueel aan Gebruiker verschuldigde gelden. 
(i) Educata restitueert aan Aanbieder verschuldigde gelden vanwege Annuleringen achteraf via verrekening op de eerstvolgende factuur na Annulering.  
10.3 Indien Aanbieder een uitvoering van een opleiding niet laat doorgaan vanwege te weinig deelnemers dan gaat Educata ervan uit dat de Gebruiker doorgeplaatst kan worden naar een andere groep, datum of opleiding van Aanbieder, ook al zijn nieuwe startdata nog niet bekend of heeft Gebruiker een nieuwe startdatum nog niet geaccepteerd. Mocht blijken dat het doorplaatsen van de Gebruiker uiteindelijk en definitief niet lukt, dan kan de Aanbieder desgewenst afstemmen met Educata en kan Educata maatwerkafspraken over de Vergoeding overwegen. In alle andere gevallen waarbij de reden van de annulering aan de Aanbieder te wijten is, blijft de Vergoeding 100%.  
10.4 Educata kan het account van Aanbieder blokkeren indien Educata reden heeft aan te nemen dat Aanbieder zich niet houdt aan de afspraken in dit artikel.  

 

11. Garanties en Vrijwaring
11.1 De Aanbieder staat er jegens Educata voor in dat hij gerechtigd is om van het Platform en de Dienst(en) gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Overeenkomst.
11.2 De Aanbieder is jegens Educata aansprakelijk voor, en vrijwaart Educata volledig van, alle schade en kosten die Educata lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden door de Aanbieder, (ii) enig handelen van de Aanbieder bij het gebruik van het Platform en/of één of meerdere Diensten of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Educata gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Aanbieder worden vergoed.
11.3 De Aanbieder garandeert dat de Content die hij via het Platform deelt onbezwaard is en dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat de Content geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.
11.4 De Aanbieder garandeert het Product na aanmelding van een Gebruiker uit te voeren overeenkomstig het aanbod/de omschrijving, dan wel dat hij een passend alternatief zal bieden aan de betreffende Gebruiker. De Aanbieder erkent dat Educata op geen enkele wijze partij wordt bij de overeenkomst tussen de Aanbieder en Gebruiker ten aanzien van een Product.
11.5 De Aanbieder is aansprakelijk voor, en vrijwaart Educata volledig tegen, alle claims, schade en kosten in verband met klachten van Gebruikers ten aanzien van de door Aanbieder aangeboden Producten en/of de uitvoering daarvan.

 

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Educata uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per schadegeval.
12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) materiële schade aan zaken;
(b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
(c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
12.3 Educata is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij uitgesloten.

12.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Educata.
12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Aanbieder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Educata meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Educata vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.


13. Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Platform, Mijn Plaatsingen en de Databank berusten uitsluitend bij Educata of haar licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst strekt tot overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht aan de Aanbieder.
13.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Educata de Aanbieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, waaronder Mijn Plaatsingen en de Databank, voor zover dat nodig is in het kader van de Overeenkomst. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de door Educata verstrekte informatie, Mijn Plaatsingen en/of Databank te kopiëren en/of elders te publiceren.
13.3 Het is de Aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via het Platform, de Databank, Mijn Plaatsingen, of een Dienst toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere de Aanbieders, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Educata of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
13.4 De Aanbieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Educata zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Ads die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Educata Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Databank.
13.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

14. ​Persoonsgegevens
14.1 Voor Educata is bescherming van de persoonsgegevens een belangrijk onderdeel van haar dienstverlening. Zij verwerkt en beschermt alle persoonsgegevens die zij verzamelt in lijn met de relevante privacywetgeving. Meer informatie hierover is te lezen in het privacy statement van Educata.

14.2 In het kader van de Overeenkomst deelt Educata persoonsgegevens van Gebruiker met Aanbieder. Met betrekking tot deze persoonsgegevens zijn zowel Educata als Aanbieder verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide Partijen beslissen zelfstandig over de doeleinden en middelen van de door hen uitgevoerde verwerkingen en zijn elk voor zich verantwoordelijk voor de naleving van de AVG in dat kader.
14.3 Aanbieder is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van Gebruiker, vanaf het moment dat Aanbieder (toegang tot) de persoonsgegevens van Gebruiker heeft ontvangen van Educata. Educata blijft te allen tijde Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van Gebruiker zo lang zij opgeslagen zijn op de servers van Educata en voor alle verwerkingen van die gegevens door Educata, waaronder het delen van de persoonsgegevens met Aanbieder.
14.4 Partijen verplichten zich ertoe om overeenkomstig artikel 32 AVG passende maatregelen te nemen ter bescherming van de door hen verwerkte persoonsgegevens. Partijen informeren elkaar op verzoek over de genomen maatregelen.

14.5 Partijen komen overeen zelfstandig Gebruiker conform artikel 13 respectievelijk 14 AVG te informeren over hun eigen verwerkingen van de gegevens van Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage, rectificatie, beperking of wissing van zijn of haar persoonsgegevens, en de door elke Partij aangehouden bewaartermijnen van die gegevens.
14.6 Gebruiker kan zijn rechten uit hoofde van de AVG met betrekking tot en jegens beide Partijen uitoefenen. Wanneer Educata of Aanbieder van mening is dat dit verzoek beter kan worden afgehandeld door de andere Partij, wordt Gebruiker daarover geïnformeerd en zo nodig verwezen naar de andere Partij.
14.7 Educata behoudt zich het recht voor persoonsgegevens van Gebruiker te verwijderen uit Mijn Plaatsingen. Aanbieder is er zelf verantwoordelijk voor de gegevens van Gebruikers die hij nodig heeft voor zijn administratie en werkzaamheden, in een eigen omgeving/administratie op te slaan.
14.8 Zo nodig en waar redelijkerwijs mogelijk assisteren Partijen elkaar bij de uitvoering van hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en deze Algemene Voorwaarden.

 

15. Data
15.1 Door gebruik te maken van de Diensten van Educata en het accepteren van de Algemene Voorwaarden krijgt Educata toegang tot:

(a) alle data die de Aanbieder deelt in Mijn Plaatsingen en op de Aanbieder- en Product-/Detailpagina’s, waaronder de zakelijke bedrijfsgegevens en de Productinformatie.

(b) alle data die de Gebruiker verstrekt aan de Aanbieder via het Platform, zoals aanvragen en contactgegevens.

(c) alle data die worden gegenereerd bij de verkoop van de Producten en gebruik van de Diensten, zoals meta data en statistieken over conversies, afname van de Producten, scores van Producten ten opzichte van andere soortgelijke Producten, de aanvragen, de clicks, de locaties, zoektermen.
15.2 Alle medewerkers van Educata hebben toegang tot de data genoemd in artikel 15.1.
15.3 De Aanbieder heeft toegang tot alle data genoemd onder artikel 15.1 die door de Aanbieder zelf is verstrekt of gegenereerd of verkregen door het aanbod van de eigen Producten en het gebruik van de Diensten. De Aanbieder heeft geen toegang tot data van andere Aanbieders, met uitzondering van de data genoemd in artikel 15.4.
15.4 Educata wil graag transparantie bewerkstelligen over trends zoals wensen en behoeften van de Gebruiker in de markt waarin zij acteert. Om die reden maakt zij de meta data en statistieken, zoals omschreven onder artikel 15.1 toegankelijk voor de Aanbieders en derden. Deze data kan niet worden herleid naar de individuele Aanbieders.

 

16. Overmacht
16.1 In geval Educata door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Educata het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Aanbieder te zijn gehouden.
16.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van Educata mede verstaan tekortkomingen van door Educata ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

17. Opzegging, ontbinding en opschorting
17.1 De Aanbieder kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) werkdag.
17.2 Voor Educata geldt een opzegtermijn van vier (4) weken. De opzegging geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de reden voor de opzegging. De Aanbieder kan binnen de opzegtermijn van 4 weken na de mededeling schriftelijk reageren op de opzegging en bezwaar maken via support@opleidingvinden.nl. Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.
17.3 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulks niet binnen een redelijke termijn wordt hersteld, na daartoe op deugdelijke wijze schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.
17.4 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, door middel van een daartoe gericht schrijven, indien: (i) aan de andere Partij voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, (ii) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, (iii) er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de andere Partij en/of (iv) de andere Partij geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten staakt.
17.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Educata reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daartegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Educata vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Educata ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
17.6 Beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, laat de verplichting van de Aanbieder om enige overeenkomst met Gebruiker(s) na te komen onverlet.
17.7 Na beëindiging van de Overeenkomst blijft Educata gerechtigd om de naam van Aanbieder en de naam van de in het verleden aangeboden Producten en het logo van Aanbieder te gebruiken, voor zover redelijk in het kader van de dienstverlening van Educata aan Gebruikers.

17.8 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te overleven blijven na beëindiging volledig van kracht.

17.9 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Educata ten dienste staan, is Educata te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de dienstverlening aan de Aanbieder en/of de toegang tot Mijn Plaatsingen (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de door de Aanbieder geplaatste Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, indien:
(a) de Aanbieder handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

(b) Educata van mening is dat handelingen van de Aanbieder schade of aansprakelijkheid aan Gebruikers, derden of Educata kunnen toebrengen. Educata zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
(c) Als Educata gebruik maakt van haar rechten genoemd in artikel 17.9 deelt zij de Aanbieder direct schriftelijk mee dat zij hiertoe heeft besloten en om welke redenen. De Aanbieder kan binnen 30 dagen na het besluit schriftelijk reageren en bezwaar maken via support@opleidingvinden.nl. Educata neemt een tijdige reactie van de Aanbieder in behandeling.

 

18. Helpdesk en klachten
18.1. De helpdesk van Educata helpt de Aanbieder graag verder. De helpdesk is bereikbaar via de telefoon en per e-mail. De contactgegevens van de helpdesk zijn te vinden in Mijn Plaatsingen.
18.2. Mocht de Aanbieder een klacht hebben, dan hoort Educata​ ​dat graag. De Aanbieder kan de klacht sturen naar support@opleidingvinden.nl om in behandeling te worden genomen. Hoe concreter de klacht is beschreven, hoe beter Educata in staat is een oplossing voor te stellen. Educata probeert binnen vijf werkdagen na ontvangst per e-mail inhoudelijk te reageren. Indien Educata meer tijd nodig heeft, zal Educata de Aanbieder hiervan eveneens per e-mail op de hoogte stellen.


19. Bevoegde rechter en rechtskeuze
19.1 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, worden onderworpen.